50325 Pruva Mutfak Evyesi / 50325 Pruva Kitchen Sink / SERAMİK MUTFAK EVYE
FFC Plus
25 cm Ceramic Evye
280x480x233 mm
15.6 kg (+- %5)
0.031 m3
Palette 24 adet
50345 Pruva Mutfak Evyesi / 50345 Pruva Kitchen Sink / SERAMİK MUTFAK EVYE
FFC Plus
45 cm Ceramic Evye
480x480x233 mm
15.6 kg (+- %5)
0.054 m3
Palette 16 adet